Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Relatos para Sallent (IX y X)

Relatos para Sallent (IX y X)

Relatos para Sallent (IX y X)

O “Luis del Val” ye un premio literario añal ta relatos curtos ta leyer en tres minutos que comboca o Conzello de Sallén de Galligo en omenache á o escritor e periodista aragonés d’ixe nombre, con premios ta dos modalidaz: aragonés e castellano. Istos premios, chunto de os aczesits se trabillan en un libro que se publica totas as dos añadas. En iste causo se trata d’o bolumen que repleca o Premio de Relatos "Luis del Val" en as suyas IX e X edizions. 

D’entre os treballos que se pueden leyer en iste libro trobamos en ista edizión zinco en aragonés; son os dos ganadors d’as combocatorias d’as añatas 2012 e 2013, amás de atros tres finalistas, uno d’un año e dos d’atro. Os dos ganadors son “De cazata”, en 2012 de l’oszense Zésar Biec Arbués e “ADN” o ganador en 2013, d’a escritora tamién de Uesca Ana Giménez Betrán, os dos miembros d’o Consello d’a Fabla Aragonesa.

D’entre os siete presentatos en aragonés d’a IX edizión d’o Concurso de relatos ta leyer en tres menutos “Luis del Val” de 2012 de Sallén de Galligo, se i poblica o testo “O primer treballo de Marieta” de l’exeyano Mauricio Delgado. En a X edizión de 2013, en a categoría de luenga aragonesa de os dezisais escritos en aragonés se trigoron por o churato sallenuto dos finalistas en aragonés común que se poblican: uno d’a zaragozana Lucía López Marco con “Él m´eba matato antis” e atro de l’ixarano Víctor Manuel Guíu Aguilar con “Os farols de Kiev”.

Un bolumen de 150 paxinas, en o que como dezibamos se fan normals as dos luengas charratas güei encara en l’Alto Galligo e un conchunto de sobrebuena literatura que premite dar á conoxer testos barrechatos de escritors consagratos chunto de nobels balors d’a literatura en aragonés. 

0 comentarios