Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Susín

Susín

Susín - istoria

Secuenzias en piedra de puendas preistoricas e restas d’una pulitica d’ordenazión territorial romana, apuns esprituals altomeyebals, chunto a seberos espazios romanicos, torraza muda de bechilanzia e control, fuens, basa e zequias, ta costruyir una cultura d’augua, armita, que ha quiesto amanar-se-ne enta lo ziel. Tierra e ziel que premite alufrar un paisache aragonés que fizo posible a trobada de culturas, linaches de dominio agricola que autuoron dende o sieglo IV, en que se sobremetión o remate d’os romanos con a implantazión d’o bisigodo. Son tierras d’incardinazión de culturas: zeltas (Mallau), iberos (Sosín u Susín), romanos, bisigodos, chodigos e normandos.

Tot ixo ye manifiesto en iste conchunto.

Os arrius Galligo e Aurín son corriens ta meter buegas a la relichión cristiana e a musulmana; e sobre l’ampla bal d’o Galligo a silueta de Susín zarra las puyadas d’a bal e ubre os camins de Sobrepuerto e de Santa Orosia. Camins de cabañera d’antis més. Entre rallas, tascas e selbas de montaña. Susín siempre reposando nos cosira.

O toponimo Susín, preindoeuropeu, nos sochiere a presenzia umana en ista atalaya dende fa milenios.

A esistenzia d’una ilesia altomeyebal anterior a la romanica, d’a segunda metá d’o sieglo X, d’a que n’esiste una costanzia material a trabiés d’os suyos petroglifos de reutilizazión en l’autual abside, que son manifestazions d’un premitibo paganismo con o paleocristianismo.

Se conserba aintro d’o muro d’a ilesia la finestra trencata con os suyos arquiellos de ferradura iscritos en un arco semizircular e rafe. L’abside se decora con friso de baquetons e zinco arcuazions murals con finestra inserta en l’arco zentral.

Las feguras plañideras d’os Plorons de Susín, d’empezallos d’o sieglo XII, que feban parti d’una Aszensión, sendo iste o primer fresco romanico d’o Perineu atribuyible a un disziplo d’o mayestro de Taul (Leida) conoxito como lo mayestro d’o Chuizio Final, que s’alza en o Museu Diozesano de Chaca. En o suyo interior, un barroco popular nos endica una unidá artistica diferenzial.

Presidindo bals, lugars e camins, se troba l’armita d’a Birchen d’as Eras, azeuzión que pudo prener-se por os abitadors de Susín como punto de partida ta contar os años d’a suya esistenzia. A eboluzión d’a poblazión entre os sieglos XV e XVII (1488 a 1606) cambea de dos a tres fuegos. Susín espleitó de dos intes de promozión demografica e economica: en o sieglo XII e o sieglo XVII.

Enclabato en la marguin zurda d’o barranco d’Olibán, e a costera norte de l’Auturía (1921 m), con altitú de 1065 metros, as tascas rodían o casal e proporzionan una ambista panoramica d’a Tierra de Biescas.

A partir d’o sieglo XVIII, o nuclio queda confegurato como ye en l’autualidá: ilesia, bordas, eras, ferrería, armita, labadero, fuen, trasformador, ortals, yerbers, pallars, palomar, una escalinata con bobeda de meyo cañón, chamineras de perfil troncoconico, carreras con paretons de piedra seca, modelo de casa-patio e de casa-bloque forman un conchunto arquiteutonico perinenco-sarrablés. L’autarquía e bel truque premitió a superbibenzia en ista tierra de labradors e pastors a los que aquí bibión.

Susín - redolada natural

Susín s’enclaba cheolochicamén en plena Depresión Meya perinenca. Baxo as suyas casas e campos trobamos zaborros relatibamén chobens: as turbiditas. Se trata d’areniscas e archilas de l’Eozeno orichinatas en un meyo marino profundo, muito plegatas por os esfuerzos d’a Orochenia Perinenca que propizió o esclate d’a peña en bloques que s’emplegón muito dimpués ta la costruzión de paretes. As capas més finas d’arenisca dion lugar a las losas que cubren los politos tellatos d’istas casas perinencas.

O paisache autual le’n debemos a o glaziar d’o Galligo, que fa bels 80.000 años baxó radendo la bal e depositando a l’altura d’o lugar una morrena lateral. As enormes rallas esparditas de granito e atras peñas antigas que se beyen fazilmén por camins e campos, son un ebidén endicador d’a presenzia antiga d’iste gran arriu de chelo. Güe, dende as eras de Susín, alufrando enta la gran bal, beyemos cómo los grans bentallos alubials d’Olibán u Escuer colonizan, arriada tras arriada, o fundo d’a biella bal glaziar.

Sobre iste sustrato crexe una bariata cubierta bechetal. En ella ye posible distinguir as pinadas de repoblazión que ya crexen achirmanatas con a bechetazión autoctona. Ista nos osequia con molimentals exemplars de caxico, en cualos camals pueden beyer-se as racadas d’as bribatas que se feban ta ir obtenendo fusta sin amolar a l’árbol. Os choplos crexen fortals siñalando a suya prosimidá a arrigachuelos, e baxo toz els os matullos ocupan o suyo puesto en busca de luz. L’omnipresén buxo, o matullo més carauteristico d’o Perineu, amanixe a redolins por Susín igual como l’arto que, chunto a la gabardera, ban ocupando los antigos campos de cautibo.

En os camins e en as marguins d’os campos trobamos atros arbols que ademés de güembra proporzionan intresans fruitos. Molimentals moreras e manzaneras de chiquininas e gustosas fruitas añaden dibersidá bechetal a o lugar.

A fauna que campa por iste mosaico bechetal ye también muy bariata. Chabalins, esquiruelos, taxugos u melons e rabosas son beluns d’os mamifers que o nuestro paso discreto nos premitirá beyer. Enta lo ziel espárbels, güeitres o cluxigüesos reclamarán a nuestra atenzión. Tamién dica no’n fa guaire, os tritons alzaban l’arredol d’a fuen.

Susín - situazión autual

Susín, referén cultural con un patrimonio istorico e arquiteutonico en a Natura, a suya biodibersidá de montaña, as suyas aus creyan un meyo ambién sonoro, un chardín sin de bozes, os suyos ecosistemas, a suya flora enmarcan a nuestra boluntá de conserbazión, conoximiento e difusión d’iste paisache que en l’autualidá mantién un aspeuto atemporal d’o que se resienten os suyos edifizios singulars con un deterioro progresibo en os camins, paretons de piedra seca, tierras de cautibo, asinas como d’os suyos arbols fruitals zentenarios, manantials, fuens e feners.

En l’año 1996 o Gubierno d’Aragón conzede, a trabiés d’o Conzello de Biescas, un Campo de Treballo. Entre que duró ixe Campo, s’enzetó a faina d’esbroze en os camins, deseparazión e tría de piedra caíta de paretons; s’escoscó e desenronó l’armita e a ilesia. Con boluntarios e grupos Scouts, tanto españols como franzeses, se continó a faina d’esbroze e apertura de biellas rotas con as que se comunicaban os lugars d’a redolada, creyando un paisache que fazilitase a restaurazión d’espazios d’intrés cultural, como asinas estió con a ilesia de Santa Olaria de Susín, en a que posteriormén o Conzello de Biescas e o bispato fizioron un cambeo de tellato en l’año 2000.

En 1999 se creyó e aprebó l’Asoziazión Mallau, con a fin de promober a trabiés d’a mesma la demanda d’o suyo ochetibo prenzipal: preserbar a identidá cultural d’o lugar en cualsiquiera d’as suyas manifestazions, a suya difusión ta la nuestra enseñanza e o nuestro espleite. Estió a remates de l’año 2007 cuan dita Asoziazión se formalizó con o NIF, e a Comarca Alto Galligo, e o Conzello de Biescas conzedió a primer subenzión con a que se siñalizón os camins. Os camins son ubiertos e siñalizatos. Por els semos plegando con respeto, ilusión e asperanza, tanto mozez como chobens e grans, en un lugar que resiste, d’o que toz podemos estar-ne un nexo d’un pasato enta un esdebenidero. O suyo conoximiento, sabiduría, resistenzia, fortaleza e polidez nos aduyará e aduyaremos a que iste nuclio no s’amorte.

Fiestas populars

- Fiesta gran: 15 d’agosto, diya de l’Asunzión

- Fiesta chica: 11 d’abiento, festibidá de Santa Olaria de Merida

- Romería: Zaguer sabato u dominche de mayo.

: Traduzión feita por Rolde O Caxico ta ra web de l’Asoziazión Cultural Mallau de Susín [In memoriam Angelines Villacampa]

0 comentarios