Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Atrium, 1979

José Cardús Llanas, (Uesca, 1908 - Balbastro, 1982) estió medico chinecologo. Autor de asabelos articlos en prensa, estudió Medezina en Zaragoza e s’espezializó en a Universidá de Bordeus. Dende a suya casa en  Balbastro, bels cuarenta años, se fazió gambadas per tot l’Alto Aragón  ta escribir articlos.  A sito miembro d’o Instituto de Estudios Oscenses e d’as Reals Academias de San Fernando, San Jorge e San Luis, etz. Dende 1962 a 1980 publicó en Heraldo de Aragón una paxina semanal en a que dió notorio d’os suyos biaches, toz dimpués achuntatos en a suya obra, en doze tomos, clamata “Turismo altoaragonés”. En o tomo 11, publicato en Zaragoza en 1979 bi ha un testo en aragonés. O primero, ro prelogo que clama Atrium, e diz asina:

As piedras seculárs d’os molimentos arqueolóxicos alto-aragoneses, ban disparixendo. D’as enruenas d’os castiellos, d’as ilesias romanicas, sin tiños, ban cayendo, redolando costera enta baixo, muitos, muitos más sillárs qu’os remesos. Bi-ha inmillorable güena boluntá por parti d’a Alministrazión ta restaurar joyas y alfayas; pero as barucas dinerarias rezagan os eszeléns proposítos. Pero agún en quedan, de chemas, pa amostra-las á os nuestros besitantes; y remanen, inamobibles, muitos paisaches d’ensuenio. O Autor.”

Un testo en fabla aragonesa que fa agora 30 añatas.

[Publicato en Fuellas 183-184, p.24]

0 comentarios